Standard organizacyjny Teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w NZOZ ,,Przychodnia” sp. z o.o.

W NZOZ ,,Przychodnia” sp. z o.o. Pacjenci mają dostęp do:

 

- porady udzielanej w warunkach ambulatoryjnych,

- porady udzielanej w warunkach domowych

- porady udzielanej przy wykorzystaniu dostępnych systemów łączności- TELEPORADA

 

PODSTAWOWE ZASADY  KORZYSTANIA Z  TELEPORADY:

 

 

TELEPORADY W POZ:

 • są bezpłatne,
 • skorzystać z nich mogą pacjenci, którzy złożyli deklaracje
  w NZOZ ,,Przychodnia”
 • TELEPORADY udzielane są telefonicznie,
 • na teleporadę można umówić się: telefonicznie lub osobiście, w tym również za pośrednictwem osoby trzeciej.

 

NUMERY TELEFONÓW:

NZOZ ,,Przychodnia” Kościerzyna

 
Teleporada lekarska  58 680 24 -40/-41/-44
Teleporada pielęgniarki środowiskowo rodzinnej 58 680 24 79
Teleporada położnej środowiskowo-rodzinnej      58 680 24 74
   
Ośrodek Zdrowia w Dziemianach (lekarz,pielęgniarka) 58 688 00 13
Ośrodek Zdrowia w Karsinie (lekarz, pielęgniarka, położna) 58 687 31 15
Ośrodek Zdrowia w Łubianie (lekarz, pielęgniarka) 58 687 44 77
Ośrodek Zdrowia w Lipuszu (lekarz, pielęgniarka) 58 687 45 13

 

 

Osoba rejestrująca rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta, weryfikuje  możliwość udzielenia świadczenia, wpisuje do terminarza przyjęć oraz informuje pacjenta o dniu i godzinie teleporady.

Osoba rejestrująca pacjenta po ustaleniu godziny teleporady prosi pacjenta o podanie numeru telefonu kontaktowego, na który będzie się kontaktował  lekarz/pielęgniarka/położna POZ.

 

REALIZACJA  TELEPORADY

 1. Lekarz/pielęgniarka/położna POZ kontaktuje się telefonicznie z pacjentem lub pacjent nawiązuje łączność telefoniczną o umówionej godzinie (o sposobie łączności pacjent informowany jest w trakcie rejestracji).
 2. Margines czasowy między godziną rejestracji a realną poradą wynosi +/- 60 minut.
 3. Teleporada następuje po przeprowadzeniu ankiety tożsamości pacjenta. Personel medyczny zadaje pacjentowi trzy pytania weryfikujące tożsamość np.: pesel, adres zamieszkania, czy jest ktoś upoważniony do dostępu do dokumentacji medycznej
  lub informacji o stanie zdrowia, czy pacjent korzystał ze świadczeń w innej poradni w ramach naszej placówki.
 4. Teleporada realizowana jest w warunkach gwarantujących poufność, z zabezpieczeniem danych przed dostępem osób nieuprawnionych do uzyskania informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

 

ZAKRES  TELEPORADY

 W ramach TELEPORADY  lekarz/pielęgniarka/położna może m.in.:

 • udzielić porady medycznej lub konsultacji,
 • w uzasadnionych przypadkach wystawić: skierowanie, e-ZLA, e-recepte, , e-zlecenie na wyroby medyczne.
 • zlecić badania laboratoryjne lub obrazowe,
 • zinterpretować wyniki badań dostępnych w dokumentacji medycznej,
 • udzielić informacji na temat przyjmowanych leków,
 • w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentację medyczną, skierować pacjenta na wizytę stacjonarną,

 

Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonują oceny stanu pacjenta, czy teleporada jest wystarczające dla aktualnego problemu zdrowotnego czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa  czy inne świadczenie medyczne, o czym pacjent jest informowany w jej trakcie.

Lekarz/pielęgniarka/położna dokumentuje udzieloną teleporadę. W treści wpisu zamieszcza adnotację o formie porady- teleporada oraz o zweryfikowaniu tożsamości pacjenta.

Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku pojawienia się wątpliwości, wyjaśnia powód wydania zaleceń, e-recept czy skierowań na badania dodatkowe

 

PORADA UDZIELANA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

Realizowana jest w następujących przypadkach:

 • gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji lekarza POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady
 • gdy ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
 • gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustające w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta,

Wizyty osobiste są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa , związanych z ryzykiem zakażenia Sars CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

 

ANULOWANIE TELEPORADY

W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut personel medyczny rezygnuje z kolejnych prób kontaktu. Teleporada zostaje wówczas anulowana. W wyżej wskazanym przypadku, pacjent powinien skontaktować się z placówką i dokonać powtórnej rejestracji.

NZOZ ,,Przychodnia” nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nieleżące po stronie placówki- wówczas ponowiona zostanie próba połączenia, ale jedynie w ramach czasu przewidzianego na porade.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste lekarza/pielęgniarki/położnej lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązujące. Jeżeli w ramach TELEPORADY lekarz/pielęgniarka/położna stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki ma prawo przerwać rozmowę.

   

 INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-RECEPTY:

Pacjent otrzymuje e-recepte w formie czterocyfrowego kodu przekazywanego ustnie podczas teleporady bądź wydruku w przypadku wizyty w trybie ambulatoryjnym.

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

 

INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

Pacjent otrzymuje numer zlecenia przekazywanego ustnie podczas teleporady  bądź wydruk  w przypadku wizyty w trybie ambulatoryjnym.

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/zlecenia-na-wyroby-medyczne

 

INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI SKIEROWANIA/ E-SKIEROWANIA

Do dnia 7 stycznia 2021 r. pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na badanie laboratoryjne bądź badanie RTG zgłaszają się bezpośrednio do pracowni diagnostycznej lub Laboratorium (skierowania zostaną dostarczone przez pracownika rejestracji)

 Skierowania do poradni specjalistycznych, szpitali etc. są do osobistego odbioru w Punkcie Obsługi Pacjenta bądź rejestracji Ośrodka Zdrowia.

Od dnia 8 stycznia 2021 r. pacjent otrzymuje e-skierowanie w formie czterocyfrowego kodu przekazywanego ustnie podczas teleporady bądź wydruk  w przypadku wizyty w trybie ambulatoryjnym.

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

 

AKTYWACJA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA POPRZEZ STRONĘ WWW.PACJENT.GOV.PL
Korzystając z IKP, Pacjent posiada w jednym miejscu szybki i łatwy dostęp do:

 • dokumentacji medycznej - na przykład e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
 • informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
 • wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
 • informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

 

Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej służby zdrowia (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz więcej