ZASADY  ZAPISÓW  NA  PORADY , WIZYTY i BADANIA

 

 

LISTY  OCZEKUJĄCYCH

 

Pacjenci  na porady i świadczenia mogą rejestrować się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.

 

PODSTAWOWA   OPIEKA  ZDROWOTNA

 

 1. W ramach POZ realizuje się świadczenia lekarza, pielęgniarki, położnej oraz transportu sanitarnego.
 2. Podstawą udzielenia świadczenia jest ważna DEKLARACJA WYBORU lekarza/pielęgniarki/położnej.
 3. Deklaracje wyboru mogą złożyć pacjenci mający PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ.
 4. W przypadku nieobecności lekarza do którego zaoptowany jest pacjent porady udziela inny lekarz.
 5. Świadczenia są udzielane w godzinach 00-18.00 (Placówka w Kościerzynie) bądź zgodnie
  z harmonogramami znajdującymi się przy gabinetach lekarskich (Ośrodki Zdrowia).
 6. Rejestracja odbywa się w Centralnej Rejestracji lub Rejestracjach znajdujących się w Ośrodkach Zdrowia w Lipuszu, Dziemianach, Karsinie, Łubianie (dotyczy pacjentów zaoptowanych do Ośrodków Zdrowia).
 7. Świadczenia dla dzieci udzielane są w budynku A, świadczenia dla dorosłych udzielane są w budynku B.

 

 PORADNIE SPECJALISTYCZNE/ REHABILITACJA  LECZNICZA/ BADANIA TK  ORAZ  MRI

 

 1. Godziny udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach znajdują się na wywieszkach przy gabinetach lekarskich.
 2. Pacjent może zostać zapisany na listę oczekujących po potwierdzeniu lub przedstawieniu skierowania do poradni.
 3. Jeżeli pacjent nie posiada skierowania przy rejestracji zobowiązany jest je dostarczyć w przeciągu 14 DNI roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. W przypadku wysyłki skierowania pocztą polska bądź innym operatorem  decyduje data nadania, przy czym przyjmuje się że przesyłka powinna został dostarczona NIE PÓŹNIEJ NIŻ  10 DNI OD DATY NADANIA.
 4. Świadczenia udzielane są ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ WPISU NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH.
 5. Wpisów na listę oczekujących dokonuje się ZGODNIE Z KATEGORIĄ MEDYCZNĄ OKREŚLONĄ NA SKIEROWANIU: pilna, stabilna. Pacjent posiadający na skierowaniu adnotację ,,pilny: wpisywany jest na listę oczekujących przed pacjentem z kategorią medyczną ,,stabilny”.
 6. Pacjenci, którzy wymagają okresowego w ściśle ustalonym terminie wykonywania kolejnych etapów świadczenia przyjmuje się zgodnie z planem leczenia.
 7. Po zarejestrowaniu pacjent otrzymuje pisemną informacje o terminie wizyty oraz kategorii, do której został zakwalifikowany.
 8. Skierowanie do poradni specjalistycznej może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ. Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne dopóki ISTNIEJĄ PRZESŁANKI DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH LUB TERAPEUTYCZNYCH.
 9. Skierowanie na rehabilitacje leczniczą może wystawić lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ. SKIEROWANIE JEST WAŻNE 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA.
 10. Skierowanie na badanie TK i MRI może wystawić lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego z poradni, która zawarła umowę z Funduszem na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię. Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne dopóki ISTNIEJĄ PRZESŁANKI DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH.
 11. Świadczenia specjalistyczne są udzielane w budynku B oraz C (poradnia ginekologiczno-położnicza)
 12. Badania MRI są wykonywane w budynku H, badania TK w budynku B.
 13. Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane w budynku H.

 

 DIAGNOSTYKA  LABORATORYJNA  I  RTG

 

 1. Rejestracja odbywa się na BIEŻĄCO Z UWZGLĘDNIENIEM KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ.
 2. ORYGINAŁY WYNIKÓW badań diagnostycznych są dołączane do historii zdrowia i choroby poradni,
  z której lekarz wystawił skierowanie.
 3. Badania RTG wykonywane są w budynku B, badania laboratoryjne wykonywane są w budynku D.

 

 PORADNIA  STOMATOLOGICZNA

 

 1. Świadczenia w poradni udzielane są bez skierowania.
 2. Świadczenia udzielane są ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ WPISU NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH.
 3. Na listę oczekujących nie wpisuje się pacjentów będących w planie leczenia.
 4. Nie umieszcza się na kolejce oczekujących pacjentów w stanie nagłym tj.:
 • ostry ból zęba
 • wybicie zęba
 • zapalenie korzenia zęba
 • złamanie zęba, w szczególności w wyniku urazu
 • uszkodzenie aparatu ortodontycznego
 1. Świadczenia są realizowane w budynku G

 

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

 

 1. Do poradni nie jest wymagane skierowanie.
 2. Świadczenia udzielane są ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ WPISU NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH.
 3. Świadczenia są realizowane w budynku E.

 

WIZYTY   DOMOWE

 

Wizyty domowe odbywają się w miejscu pobytu pacjenta i są realizowane w każdym rodzaju świadczeń (z wyłączeniem stomatologii oraz badań obrazowych).

Rejestracja na wizyty domowe odbywa się codziennie w Rejestracjach przypisanych do wybranego świadczenia.

 

ZASADY  POTWIERDZANIA  PRAWA  DO  ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH

 

Aby skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ należy potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez:

 1. weryfikacje w systemie eWUŚ- na podstawie numeru PESEL zawartego w dowodzie osobistym, paszporcie, prawie W przypadku dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie uprawnienia do świadczeń następuje na podstawie numeru PESEL matki,
 2. dokument potwierdzający posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedstawiony wraz z dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy,
 3. złożenie przez pacjenta lub odpowiednio jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz więcej