PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Ubezpieczony w NFZ ma prawo wybrać/ zmienić lekarza/ pielęgniarkę/ położną podstawowej opieki zdrowotnej dwa razy w roku. W przypadku gdy pacjent  po raz trzeci w danym roku kalendarzowym dokonuje  wyboru lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej POZ, Świadczeniodawca informuje pacjenta o  obowiązku wniesienia na rachunek Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia opłaty  w wysokości 80 zł  oraz podaje numer tego rachunku.
Podstawą do zapisania osoby ubezpieczonej na listę aktywną POZ jest złożona przez ubezpieczonego deklaracja wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ (świadczeniodawcy). Ubezpieczony powinien przedstawić do wglądu aktualny dowód ubezpieczenia, na potwierdzenie jego objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.
Przypominamy, że o przynależności do określonego oddziału NFZ decyduje miejsce zamieszkania ubezpieczonego. O zmianach związanych z miejscem zamieszkania należy na bieżąco informować płatnika składki.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji.

Złożone dotychczas (stare) deklaracje zachowują ważność.

Nowe deklaracje:
 
 1. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 2. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadzczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 3. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 
 
Istnieje możliwość zadeklarowania wyboru do następujących lekarzy POZ:
 

 1. dr Grażyna Burakowska,
 2. lekarz Jan Kowalke,
 3. lekarz Mariola Wawer,
 4. lekarz Jolanta Wojnarowicz- Malak,
 5. lekarz Igor Gusarski,
 6. lekarz Dagmara Wnuk,
 7. lekarz Mariana Karwan,
 8. lekarz Anita Dargacz,
 9. lekarz Wiesława Bławat.

Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej

Dzięki zasadom obowiązującym w krajach Unii Europejskiej osoby ubezpieczone w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego w jednym kraju mają prawo do opieki zdrowotnej w pozostałych krajach Wspólnoty, a  także w krajach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA. Korzystanie z tej możliwości opiera się jednak na pewnych zasadach, których należy przestrzegać.